Nieuwsbrief

29 maart 2024

GeMEEnteLEVEN

Jojanneke van den Berg heeft de kerkenraad gevraagd om ontheffing van haar ambt als diaken. Zij vond dat een lastige beslissing, maar gezien de thuissituatie wel beter, zodat ze daar nu meer tijd voor heeft. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd en zal deze vacature meenemen in de lopende procedure. We willen haar op deze plaats danken voor de periode dat zij, vooral achter de schermen, zich heeft ingezet als diaken en we wensen haar en Egbert rust en ruimte, wijsheid en kracht toe, om er te zijn voor hun gezin, in het besef dat Gods Geest ook hen zal helpen.

Corinne Melissant ondergaat vandaag een darmonderzoek: hopelijk brengt het duidelijkheid, maar het is ook wel spannend wat er aan de hand zou kunnen zijn. We leven met jullie mee en ons gebed voor een goede uitslag.

Goede Vrijdag en Pasen. Gelukkig dat ze bij elkaar horen, deze twee tegengestelde emoties, want wat zou Goede Vrijdag zonder Pasen betekenen en omgekeerd?  In de diepste ellende is er altijd hoop! Het licht is niet definitief uitgegaan. Licht kunnen we niet goed waarderen, als we geen besef van duisternis hebben. Ook in de diepste nood is God nabij.

Voor Jezus was Gods afwezigheid een echte werkelijkheid in de drie uur durende duisternis, al wist Hij ook hoe het zou aflopen; na drie dagen ….. Opdat wij nooit door God verlaten zou worden ! Daarom ook GOEDE vrijdag, hoe dramatisch die dag ook was, vanwege onze / mijn zonden!. Ik wens je goede, gedenkwaardige dagen voor Pasen en een feestelijke dag van Jezus opstanding !

Ds Anne Rienks

Vrijdag 29 maart   GOEDE VRIJDAG

In de eredienst van 19.00 uur gaat ds Anne Rienks;

De zeven kruiswoorden van Jezus; Alle vier de Evangeliën heb je nodig om het complete plaatje te krijgen. Zeven: getal van de volmaaktheid; vier (getal van de aarde/ de schepping) en drie (getal van God; Drie-eenheid) Hemel en aarde komen hier samen bij het kruis: De aarde (mensen) die Gods straf draagt voor de zonde en dat verzoend moet worden; Jezus als mens, naar de aarde gezonden; Hij draagt Gods toorn En God die zich ontfermt over een wereld in nood en Zijn enige Zoon vanuit de hemel stuurt naar de aarde, zodat Gods Koninkrijk kan doorbreken en het nieuwe leven zichtbaar wordt.

Met de zeven kruiswoorden brak Jezus de muur af, tussen God en mensen, maar ook de muren tussen mensen onderling: openingen voor een nieuw begin. Zoals eens in het OT het volk van Israël zeven keer om Jericho heentrok waardoor de enorme muren vielen en het een opening bood voor een nieuw begin in het beloofde land.

Zeven kruiswoorden, waarvan het eerste, middelste en het laatste een gebed.De middelste is het diepste gebed; een dieptepunt, wat ook een keerpunt blijkt te zijn.

1; Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

4; Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?

7; Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest.

In de Goede Vrijdagdienst staan we kort stil bij de zeven kruiswoorden, afgewisseld met een lied of meditatieve muziek. Daarna vieren we met elkaar in de kring het heilig avondmaal, om Jezus te gedenken in Zijn dood en opstanding.

Je mag je verdriet, je pijn, je zonden en tekortkomingen bij Jezus brengen, aan het kruis; voor ALLES is betaald! Maar je mag ook je dank en vreugde opschrijven voor het wonder van het kruis, waar Christus je de verzoening schenkt en het nieuwe leven met Hem. Concreet mag je dat doen door op een briefje iets aan God te schrijven (materiaal hiervoor wordt uitgereikt in de kerk);  bij het verlaten van de kerk gooi je je briefje in de vuurkorf op het kerkplein: symbolisch als een gebed en/of een dankoffer voor God.

Collecte is voor MERCY SHIPS, gratis medische zorg voor mensen die het niet kunnen betalen, in gebieden waar dat ontbreek

ZONDAG 31 maart   PASEN

Let op; zomertijd!! (een uurtje minder slapen …). 

nb vergeet niet de HAPPY STONES mee te nemen (en uit te delen)

In de eredienst van 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor: thema: “It’s a happy Day !“ Pasen, het feest van de vreugde; een nieuw begin; maar hoe hebben de vrouwen en de leerlingen van Jezus dat toen beleefd? En wat doet ‘vreugde’ met jou, als één van de vruchten van de H. Geest. De tekst is uit 1Petrus 1:3

In deze dienst wordt Levi, de zoon van Daniël en Yvonne de Wit gedoopt; ook al zo’n vreugdevolle gebeurtenis!

Verjaardagen: nog meer vreugde…..

Aline treefkerk (31 mrt); Jolanda Mulder (31 mrt); Erik Vink (2 apr); Brian Groenenberg (3 apr); Jan Wind (4 april); René Rozendaal (4 apr) en Heimen Smit (6 apr) Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: MAF, Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie die met vliegtuigen mensen bereikbaar maakt voor hulp en het Evangelie

De LITURGIE  31 maart

Breng ons Samen & In Christ alone

Welkom

Votum en vredegroet

Onze schuilplaats is God

Gebed

Kindmoment over Pasen

De steen is weg & Wij vieren feest

De doop van Levi de Wit

Kinga Bán : Meer dan een wonder

Gebed en vragen

Doop

Sela “de doop”

Jesaja 61: 1-3; Marcus 16: 9-16 en 1 Petrus 1: 3-9

Preek 1 Petrus 1: 3” “It’s a happy Day!”

Toekomst vol van hoop 

Gebedspunten

Dankgebed / voorbede

Collecte

Zegen

U zij de glorie

Mededelingen ; Uitleg Happy Stones

WEEKAGENDA

Dinsdag 2 april : moderamenvergadering