Nieuwsbrief

9 juni 2023

GeMEEnteLEVEN

De moeder van Christine en Jaap Weerheijm, de oma van Koos en Eveline en grootmoeder van Levi, Yinthe en Benthe is afgelopen week overleden op de leeftijd van 92 jaar. Ze heeft weinig pijn gehad en mocht in rust naar haar hemelse Vader, waar ze volledig op vertrouwde. Ze zijn dankbaar voor het leven wat ze heeft mogen hebben. Volgende week woensdag is de begrafenis. We wensen jullie een goed afscheid en een troostvolle begrafenis waar je over het graf heen kan kijken naar de beloofde toekomst “Eens zullen we elkaar weer ontmoeten!,” (zingt een lied)

Op de zondagen 18 en 25 juni staan weer enkele mooie dingen te gebeuren! Op zondag 18 juni hopen Erik en Christine Kers te getuigen van hun geloof en zal hun dochtertje Joëlle de doop ontvangen. Erik is als kind gedoopt in de Hervormede kerk en Christine heeft heel lang deel uit gemaakt van een Rafaëlgemeente waar zij als kind gedoopt is en als puber later de geloofsdoop heeft ondergaan. Beiden willen graag voor het eerst en opnieuw van hun geloof in de Drie-enige God belijden, met een bewuste aansluiting bij onze gemeente.  We hebben met hen daar mooie gesprekken over gehad en als kerkenraad  verwelkomen we hen van harte als nieuwe leden van onze gemeente. Wie meer over hen wil weten: zie de nieuwsbrief van 21 april  in Scipio.

Op zondag 25 juni hoopt Marika van Heukelum van haar geloof te getuigen. Een bijzonder (en spannend) moment voor haar en voor haar ouders. De vragen zullen we uiteraard aanpassen, maar haar getuigenis is even krachtig. Prachtig om straks met deze “koningsdochter” samen het avondmaal te vieren; dat gaan we dan ook in die dienst gelijk doen.

Ook zal op die zondag aandacht zijn voor de kinderen die de Bijbelklas gaan verlaten en waarvan sommigen ook na de vakantie naar het Middelbaar Onderwijs gaan. Ik heb samen met deze groep de dienst voorbereid en zal deels ook door hen worden ingevuld.

Het is ook de tijd van de naderende zomervakantie; vroegboekers, pensioennado’s, alleengaanden en gezinnen zonder kinderen (in de leeftijd BO) zijn al of gaan vervroegd op pad, of zomeren na in september.  Wat een zegen dat we een rustperiode mogen ontvangen om in een andere omgeving, het werk even te laten liggen en te genieten van het eigen gezin of van vriendschappen. Dat is niet vanzelfsprekend in een wereld waar zoveel leed is door droogte, overstromingen, oorlog en geweld, corruptie en onveiligheid! Dat is een regelrecht Godsgeschenk. Tegelijk blijven er ook mensen achter in onze directe omgeving, die om welke reden ook, niet op vakantie kunnen. Laten we hen niet vergeten….. met een kleine attentie / gebaar kan je iets van je laten horen. Ik wens ieder een goede tijd toe om op adem te komen en nieuwe energie op te doen voor het komende seizoen.

Een spannende week voor de examenkandidaten; Volgende week (14 juni) volgt de uitslag van de examens. We hopen met jullie mee, dat de vlag uit kan ! ….. en mocht je een herkansing hebben: we wensen je moed om nog even vol te houden !

ZONDAG 11 juni

11.30 uur ds. C van Breemen  gaat voor: thema van de dienst: “de Zalving van koning David” n.a.v 1 Samuiël 16: 13b

De middagdienst is VERPLAATST naar de AVONDDIENST: 19.30 uur  !!                   Voorganger: ds. Anne Rienks.  Het is een interactieve leerdienst met het thema: “De Drie-eenheid, wezenlijk voor mij geloof?” Hoe omschrijf je God? De Drie-eenheid is geen Bijbelse term, toch is het terug te vinden in de belijdenisgeschriften van de kerk; waar komt het vandaan? Hoe helpt me deze  ‘vreemde’  aanduiding, mijn dagelijks geloofsleven? Vragen die we met elkaar willen overdenken vanuit de Bijbel en een stukje kerkgeschiedenis.

Mededelingen:

De jarigen van deze week:  Marijn  Leppink  (12 juni 2021); Jonathan   Scholtens (15 juni 2002) Loïs de Haan ()16 juni 2014) Noshipo van Westerlaak (17 juni 2001)  Voor nu en later van harte gefeliciteerd!

Collecte voor deze zondag is voor KLIK  Gorinchem

WEEKAGENDA

Dinsdag 13 juni :  vergadering van de Jeugdraad in de pastorie