Nieuwsbrief

1 maart 2024

GeMEEnteLEVEN

We kregen het bericht dat de broer van Marijke Aij op zondag 25 februari ,  op de leeftijd van 83 jaar vrij plotseling is overleden. Ze schijft ; “het is al een wonder dat hij zo lang hier op aarde heeft mogen leven met zijn ernstige geestelijke handicap, maar nu is hij bevrijdt en leeft zonder beperkingen voor Gods troon. Dat is een grote troost en een vreugde voor hem, maar ook voor ons”. Natuurlijk is er het gemis, na jarenlange zorg en het optrekken met haar vrolijke broer. We wensen haar en Wijnand Gods liefde en nabijheid in het dragen van het gemis en ook de diepe vreugde in de troost dat hij het nu goed heeft.

Chris van de Berge is weer terug in Gorinchem nadat hij een half jaar in Noorwegen de DTS heeft gevolgd. Vol met verhalen en wonderlijke gebeurtenissen. God heeft hem vervuld en rijk gezegend met zijn goedheid en genade. Hij wil zich ook graag blijven inzetten om het Evangelie te verspreiden en zoekt nu naar mogelijkheden om werkzaam zijn voor de DTS in Oslo. Fijn dat je weer terug bent Chris en we zullen in een dienst nog wel van je horen. Mag God de weg wijzen en je zoektocht zegenen!

Ons oudste lid Ad Wondergem hoopt 8 maart zijn 76 verjaardag te vieren: (wat zijn we eigenlijk een jonge gemeente!). Mag God je een mooi nieuw levensjaar geven in goede gezondheid met de vreugde van het leven.

Mooi nieuws kreeg ik binnen van onze oud-predikant : bij Lucas en Marguerite van der Veen is op 26 februari een dochter geboren: Suzy Ariane: een zusje van Nora, Auke en Melanie: vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

Tot slot: ik ben i.v.m. met mijn voorjaarsvakantie afwezig van 6 t/m 16 maart; in voorkomende gevallen kan je contact opnemen met je wijkouderling / wijkdiaken.

Ds anne rienks

ZONDAG 3 maart

De eredienst om 11.30 uur gaat ds Anne Rienks en ds Lawr (india) voor: De landelijke vereniging “de Verre Naasten” coördineert namens de NKG kerken het missiewerk in de wereld en elke regio heeft een bepaald werelddeel onder haar “hoede”. Wij zijn als regiokerken verbonden aan het werk van “Indian Mission”.  In dat kader komen er geregeld predikanten en veldwerkers naar Nederland voor training, toerusting en bemoediging; Waar mogelijk bezoeken ze dan ook zusterkerken, en zondag dus ds Lawr en zijn vrouw Bieki uit India bij ons. Hij zal preken uit de Bergrede, waar Jezus ons leert bidden (het Onze Vader) en met name stilstaan bij vers 10 van Matt 6.  De preek wordt vertaald en we zullen veel Engelstalige liederen zingen.

verzoek : wilt u svp geen foto’s van de Lawr delen op socia media ivm veiligheid voor hem en zijn gezin !

Ook hopen we in deze dienst het heilig Avondmaal te vieren

Verjaardagen:

Joëlle Kers (3 mrt); Arie Schreuder (4 mrt); Mirthe Hamelink (5 mrt); Marjolein Dees (7 mrt) Ad Wondergem (8 mrt) en Naira Smith (8 mrt). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: is voor de diaconie. (zie het bericht hieronder)

De LITURGIE  25 februari

Lofprijzing/ liederen  OPW 430 Lord I lift Your name on high / Heer ik prijs Uw grote naam

Welkom

Votum en vredegroet

NPB 23: 1 Nl; vs 2: Eng ; vs 3 Nl Mijn Herder is de Heer

Gebed

Kinderen naar Sterren en Parels

Lezing: Mat 6: 5-15

Preek H6 vs 10

OPW 386 Lof zij de Heer / Praise tot the Lord  1,2,3

Dankgebed / voorbede  Beeindigen met: Our Father in heaven / Onze Vader

Collecte

Korte uitleg HA  (Lord’s Supper)

Geloofsbelijdenis: OPW 347:  we believe in God the Father

Gebed / nodiging

OPW 618 Jezus hoop van de volken

NLB 385: de tafel van samen

Blessing / Zegen

Mededelingen

Korte uitleg over het werk van ds Lawr in India

OPW 181 Majesteit/ Majesty

WEEKAGENDA.

Maandagavond  4 maart : moderamen

DIACONIE

Collectes voor de diaconie.

Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Tot nu toe waren we gewend om op de Avondmaalszondag een tweede collecte te houden die (meestal) bestemd was voor de diaconie. Er is gebleken dat in het afgelopen jaar de opbrengst van deze extra collectes achterbleef bij wat daadwerkelijk nodig is geweest. Daarnaast is het voor de diaconie belangrijk dat – vanwege de groei van de gemeente – onze reserves voldoende worden aangevuld. De diaconie heeft daarom besloten om dit jaar het collecterooster aan te passen en op de Avondmaalszondag één collecte te houden die volledig bestemd zal zijn voor de diaconie. We hopen op een mooie opbrengst! De Heer zegene uw gaven.

Namens de diaconie, Saakje Elzinga